Praktijkinformatie


Therapietraject Crescenda

Geheel vrijblijvende eerste kennismakingssessie.

Tijdens deze sessie verhelderen we samen jouw zorgvraag, maak je kennis met mijn werkwijze, en schets ik wat ik jou in dit kader zou kunnen aanbieden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

Indien we, wederzijds, besluiten om met elkaar in zee te gaan ontvang je een inschrijfformulier en informatie over de praktijk.

 

De zorgvraag, en het gezamenlijk bepaalde behandelingsdoel, vormen het vertrekpunt voor het behandelproces.

Door kunstzinnig en creatief de behandelstappen op het nu af te stemmen gaan we verder het traject in.

 

Evaluatie: Na een afgesproken periode vind er een tussen-evaluatie plaats.

Het gehele traject wordt afgerond met een eind-evaluatie.

 

Indien gewenst kunnen deze gesprekken ook met meerdere betrokkenen en/of behandelaars plaatsvinden. Van de evaluaties kunnen verslagen gemaakt worden. Deze gesprekken en evt. verslaglegging word apart in rekening gebracht.


Afspraken

Aan het einde van een consult/les wordt een, of een reeks, vervolgafspraken gemaakt.

Zoals van mij mag worden verwacht ga ik zo zorgvuldig mogelijk met de gemaakte afspraken om. Kun jij een keer niet komen, geef dit dan alsjeblieft zo vroeg mogelijk aan.

 

Ben je ziek geworden, of wegens een urgente reden verhindert, wil ik je vragen om 24 uur voor de afspraak, of als het echt niet anders kan, uiterlijk 3 uur voor de afspraak, af te zeggen!

 

Een niet afgezegde les of consult wordt volledig in rekening gebracht!


Vakanties

Crescenda biedt geen therapieën en lessen aan in de schoolvakanties.

Ben je op zoek naar een speciaal muzikaal vakantieaanbod voor in de zomer, neem dan contact op of kijk bij: “Agenda


Aansprakelijkheid

Deelname aan de muziektherapie en muziekactiviteiten is op eigen risico.

Ook is Crescenda niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan eigendom.

Ter dekking van eventuele schade en aansprakelijkheid bij fouten die ik heb gemaakt, heb ik een passende verzekering afgesloten. 


Privacyverklaring

 

Ten behoeve van de behandeling, facturering en eventuele declaratie bij zorgverzekeraar of gemeente legt Crescenda een aantal persoonsgegevens van u vast. De therapeute behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

 

Welke gegevens

Er worden door de therapeute niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk zijn voor behandeling, facturering en declaratie.

Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering (wettelijk verplicht volgens de WGBO) worden medische en psychosociale gegevens van u opgeslagen. 

Daarnaast worden ten behoeve van facturering en, indien nodig voor declaratie uw naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, datum van behandeling en zorgverzekeringsnummer opgeslagen.

 

 

Bewaartermijn

Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

 

 

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden door de therapeut beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. De therapeut heeft wettelijke geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt. (zie inschrijfformulier)

Ook het gebruik van (onbeveiligde) email als communicatiemiddel moet door de cliënt worden goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.

 

 

Wat zijn de rechten van de cliënt?
Als u wilt weten welke gegevens de kunstzinnig therapeute van u heeft opgeslagen (en of deze juist zijn), kunt u een overzicht daarvan opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u de therapeut verzoeken (desnoods schriftelijk) om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan.

De cliënt heeft het recht eerder verleende toestemming in te trekken en om persoonsgegevens die zijn gedeeld met andere organisaties te laten verwijderen.

 

 

Klachten

De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de therapeut bovengenoemde niet naleeft.